2009, 2019

No. 230
[IBK창공(創工)]

2019. 09. 20|

부산 1기 데모데이 오프닝영상 제작 (4편)

1109, 2019

No. 229
[경인북부수협]

2019. 09. 11|

기관 홍보영상 제작

3008, 2019

No. 228
[울산광역시북구]

2019. 08. 30|

도시재생대학 보고영상 제작

2108, 2019

No. 227
[한국보험신문]

2019. 08. 21|

2019 대학생 아이디어 공모전영상 제작

2008, 2019

No. 226
[삼성엔지니어링]

2019. 08. 20|

PTTGC ORP PROJECT 보고영상 제작

1908, 2019

No. 225
[사이노슈어코리아]

2019. 08. 19|

행사 오프닝영상 제작 (3편)

1908, 2019

No. 224
[KT]

2019. 08. 19|

신입사원 환영 영상 제작

1608, 2019

No. 223
[InBody]

2019. 08. 16|

제품 홍보영상 제작

708, 2019

No. 222
[서울노동권익센터]

2019. 08. 07|

캠페인 광고영상 제작

508, 2019

No. 221
[IBK창공(創工)]

2019. 08. 05|

구로 2기 데모데이 오프닝영상 제작